Pressmeddelande:

Medborgarrättsrörelsen uppvaktar Grundlagsutredningen

Under tisdageftermiddagen 5 februari träffar styrelsen för Medborgarrättsrörelsen, MRR, ledamoten i Grundlagsutredningen Johan Hirschfeldt och kansliledningen för att framföra konkreta krav på den översyn som utredningen kommer att lägga fram senare i år.

1) Bort med uppenbarhetskravet! Domstolarna ska, istället för att i regeringsformen (kap 11, § 14) förhindras att pröva riksdagens lagar mot grundlag samt EG-rätt och Europakonventionen, uppmanas till sådan normprövning i regeringsformen.

Det är ett viktigt instrument för att återskapa maktdelning i kungariket Sverige och förstärka kontrollen av statsmakten, en kontroll som tillhör en fullvuxen demokrati.

2) Ersätt lagrådet med författningsdomstol för att tydliggöra den stärkta lagprövningen och skapa en klar separation mellan regering/verkställande makt och domare/dömande makt.

3) Grundlagen ska inte utgöra en instruktion för den politiska och administrativa makten, utan vara en konstitution som tar medborgarnas rätt som utgångspunkt och vars syfte är att tydliggöra gränserna för statsmaktens befogenheter.

4) Rättsordning värd namnet. Det är orimligt att inte medborgare snabbt och i lägre instanser ska kunna tillgodogöra sig medborgerliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen.

Särskilt allvarligt är det när medborgare inte kan försvara sin äganderätt mot staten på ett rättssäkert sätt. De många fällande domarna i Europadomstolen mot Sverige handlar just om praktiska brister i rättsprocessen.

5) Stärk JO-ämbetet genom utökade befogenheter och skärpt straffansvar vid tjänstefel. Då kan JO åter åtala tjänstemän vid myndigheter efter att de begått fel och slarv som varit till skada för enskild medborgare, dessutom utdöma skadestånd.

Med ökad risk för åtal för tjänstefel kan något av den hedervärda ämbetsmannatraditionen återskapas i Sverige.

[2008-02-05]


Tillbaka