Medborgarrättsrörelsens rapportserieRapport nr 2:
Statlig opinionsbildning är diskriminerande
(pressmeddelande)

I rapporten granskas opinionsbildningen ur ett konstitutionellt perspektiv, och slutsatsen blir att myndigheter som Skatteverket genom opinionsbildning ägnar sig åt diskriminering som står i strid med grundlagen.

Regeringsrådet Gustaf Petrén citeras: "Här är av vikt att observera den snedvridning som ofta uppkommer när staten anvisar medel för spridande av en viss åsikt. Det finns då en uppenbar risk för diskriminering. De meningsriktningar som inte får något statligt stöd kommer givetvis i ett sämre läge än den statsunderstödda riktningen."

Läs hela rapporten: Statlig opinionsbildning är diskriminerande.

ISBN 978-91-85919-01-7 (utgiven november 2008)Rapport nr 1:
Vem äger medborgaren?
(pressmeddelande)

I ett öppet brev till Grundlagsutredningen framförs 18 punkter där den svenska regeringsformen borde ändras.

Medborgarrättsrörelsens grundare, regeringsrådet Gustaf Petrén, citeras: "Medborgarnas frihet och personliga integritet är en hörnsten i ett fritt demokratiskt statsskick. Den statliga organisationen är till för medborgarnas skull, inte tvärtom. Staten äger inte medborgarna, den får inte förfoga över deras liv. Envar skall ha möjlighet att utveckla sin person, att förverkliga sina livsmål och få utrymme för skapande livsgärning."

Om brevet hölls ett välbesökt Petrénseminarium. Lyssna på föredragen.

Läs hela rapporten: Vem äger medborgaren?.

ISBN 978-91-85919-00-0 (utgiven december 2007)


Tillbaka