Utvidgat strandskydd

Utdrag ur; Utvidgat strandskydd en vägledning till underlag och beslut. Handbok 2010:4 utgåva 1 oktober 2010. Finns på NV hemsida.

”Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram denna vägledning för det utvidgade strandskyddet. Vägledningen är till för länsstyrelsernas arbete att se över det utvidgade strandskyddet. Länsstyrelsernas översyn ska leda till bättre utformade och motiverade beslut. Vägledningen är användbar oavsett om det gäller nya beslut om utvidgat strandskydd eller om det gäller översyn av de redan utvidgade strandskyddsområdena.

Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har detta skett om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften.

Enligt den nya formuleringen i 7 kap 14 § miljöbalken ska det ske för att säkerställa strandskyddets syfte. Det innebär en skärpning av kravet att få utvidga det område som omfattas av strandskydd (prop. 2008/09:119 sida 99).

Efter den 31 december 2014 gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen, beslut enligt den äldre lydelsen upphör då att gälla.”

Länsstyrelserna har i år påbörjat detta arbete. För att bevaka sin egen fastighet skall man gå in på länsstyrelses hemsida (i det län som fastigheten ligger i) och där kolla tidsprogramet för arbetet med det utvidgade strandskyddet. Tidpunkt för yttrande kommer den enskilde till del endast via länsstyrelsernas hemsidor och kungörelser i lokala pressen. Önskar man ej utvidgning så måste man bemöta länsstyrelsens motivering för utvidgningen på den aktuella platsen samt visa på att utvidgningen inte behövs för att säkerställa strandskyddets syfte dvs att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och/eller att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Gunilla Sellberg, miljöjurist

 

Du är här: Home Strandskyddet Utvidgat strandskydd